Banc de Temps

Premià de Mar

Què és el banc del temps?

És una iniciativa comunitària d’intercanvi de de temps, habilitats, serveis de forma gratuïta entre veïns i veïnes, per ajudar a resoldre les necessitats de la vida quotidiana.

Cada persona ofereix el que sap fer i a canvi rep altres serveis que necessita.  

Qualsevol persona que visqui a Premià de Mar es pot inscriure al Banc de Temps.

El Banc de temps és un projecte promogut per l’ajuntament de Premià de Mar en col·laboració amb l’Associació Salut i Família.

Història dels Bancs de Temps

Els primers  Bancs de Temps es van iniciar a Canadà, Regne Unit, Austràlia i Nova Zelanda. Poc a poc es van anar estenent per tot el món.

Inicialment, van ser concebuts com un projecte de gènere, de suport a les dones, amb la finalitat de què poguessin gaudir de més temps lliure. Al llarg dels anys, s’han anat transformant fins a convertir-se en un projecte comunitari, obert a tothom. Actualment existeixen al voltant de 300 Bancs de Temps.

Que fem?

Intercanvis individuals:

Les persones sòcies fan intercanvis individuals. Cada persona pot oferir un servei o una activitat  i, a canvi, pot demanar serveis a altres socis per  resoldre les necessitats de la vida diària. 

Intercanvis grupals:

Les persones sòcies també fan intercanvis en grup, una modalitat que té gran acceptació. Les   activitats són diverses, converses en diferents idiomes, ioga, grups de lectura, …

Xerrades i conferències:

Es farà un cicle de xerrades i conferències a càrrec dels socis i sòcies del Banc del Temps. Qualsevol soci que tingui interès en divulgar un tema i vulgui compartir-lo amb la resta de socis pot fer una proposta.

Com funciona?

El funcionament és molt senzill!

Cada persona ofereix uns serveis o activitats al Banc de Temps i, a canvi, pot demanar serveis a altres socis.

La unitat d’intercanvi és la hora. Tots els serveis que s’ofereixen tenen el mateix valor.  

Normativa del Banc del Temps de Premià de Mar

El Banc de Temps és un projecte que funciona sense ànim de lucre i autogestionat, en el qual la unitat de valor és el Temps. El Banc no funciona amb diners, els usuaris intercanvien temps.

Els usuaris intercanvien allò que saben fer o els hi agrada fer a canvi d’allò que necessita. Amb aquest tipus d’intercanvis s’afavoreixen els valors, es fomenta la inclusió, la igualtat, la cohesió social i es creen vincles entre les persones.

No es tracta d’un projecte de voluntariat, ja que l’intercanvi es remunera amb temps. Tots els serveis tenen el mateix valor, independentment del servei que s’ofereixi o es rebi. El Temps que es dedica a la realització del serveis és el que compta.

 1. El Banc de Temps de Premià de Mar és una xarxa d’intercanvi entre persones residents al municipi o vinculades en ell. No és voluntariat.
 2. Les activitats o serveis que es realitzin entre les parts, s’emmarquen dins els treballs realitzats a títol d’amistat, benevolència o bon veïnatge, excloent qualsevol mena de relació laboral amb l’ajuntament de Premià de Mar, el Banc de Temps i Secretaria, i les entitats que en formen part.
 3. El Banc de Temps és una eina de suport i sociabilitat , però no substitueix un lloc de treball, o un servei que hagi de donar l’administració. Posarem com exemple el fet que des del Banc del Temps es pot fer un servei de petit bricolatge, com penjar una prestatgeria o canviar una bombeta fosa, però no es farà una instal.lació elèctrica, que per fer-la necessita d’un professional que respongui de la feina feta i compleixi les lleis establertes.
 4. El Banc de Temps de Premià de Mar disposa d’una Secretaria formada per usuaris del Banc de Temps, que s’encarrega d’atendre a la gent, coordinar, dinamitzar i gestionar els intercanvis i la plataforma.
 5. La mesura de l’intercanvi és l’hora, amb independència del tipus de servei que s’intercanviï entre socis i sòcies.
 6. Les persones es podran inscriure al Banc del Temps de Premià de Mar, de forma individual, una vegada realitzada la inscripció a Secretaria i amb el compromís d’utilitzar-lo, oferint o sol·licitant temps, això com complint les normes establertes, realitzaran una entrevista. En aquesta entrevista es recolliran les dades personals dels socis i sòcies, els serveis que vol rebre i donar i la disponibilitat horària. S’ha de presentar el DNI o el passaport per garantir la verificació de les dades donades i se signarà l’autorització de comunicació de dades personals, l’autorització per a l’ús de la imatge i el compromís d’obligat compliment de les normes establertes. En el moment de la inscripció la persona haurà d’acceptar l’arbitratge en cas de conflicte.
 7. Les persones entre 16 i 18 anys que es vulguin inscriure al Banc de Temps hauran de presentar a més a més, una autorització específica del pare/mare o tutor/a legal per tal de formalitzar la inscripció.
 8. Només es poden beneficiar de les hores dels associats els menors i/o persones dependents a càrrec seu.
 9. Les persones inscrites al Banc del Temps hauran d’oferir hores del seu temps lliure, per a realitzar els serveis que els hi sol·licitin, i a la vegada podran demanar el mateix nombre d’hores per aquelles activitats en les quals estiguin interessades.
 10. Cada persona inscrita al Banc del Temps serà titular d’un compte corrent on es reflectiran les entrades i sortides de temps emprat en els serveis efectuat i rebuts. Cada soci o sòcia disposarà d’un talonari amb xecs que hauran de lliurar com a pagament al mateix moment de finalitzar el servei.
 11. Els socis i sòcies del Banc del Temps es comprometen a entregar el xec rebut en el termini d’una setmana a Secretaria el temps.
 12. Els intercanvis no són bilaterals – “jo et dono i tu em dónes”-, sinó multilaterals.
 13. Els socis i sòcies no podran sobrepassar les 10 hores de dèficit o 20 h de superàvit. Hi haurà d’haver un equilibri entre la quantitat d’hores donades i les rebudes. En el cas que per motius aliens a la voluntat del soci o sòcia, aquest no hagi pogut tornar les hores que deu al banc (que el seu servei no tingui demanda) podrà compensar-ho amb les hores anomenades de temps social o comunitari.
 14. La Secretaria realitzarà trimestralment un balanç del temps de cada compte corrent.
 15. La Secretaria del Banc del Temps editarà un llistat en el qual figurarà la relació de serveis disponibles per intercanviar. Aquest llistat s’actualitzarà periòdicament, incorporar les ofertes de nous serveis. Restarà penjat a la pàgina web de l’Ajuntament.
 16. Els socis o sòcies tenen dret a poder guardar el seu crèdit per usar-lo més endavant, sempre que no s’incompleixin les normes del Banc de Temps.
 17. De manera periòdica es promouran trobades grupals entre socis i sòcies, per tal d’establir relacions i intercanviar experiències, i fer propostes de millora. Aquestes trobades es poden fer a petició dels mateixos usuaris.
 18. Per a la correcta prestació del servei es demanarà als usuaris que les condicions físiques, psíquiques, d’higiene, titulacions, si s’escau, siguin adients a la prestació del servei. La Secretaria podrà sol·licitar tota la documentació que consideri convenient.
 19. La Secretaria del Banc de Temps de Premià de Mar es reserva el dret a afegir en el seu cas normes complementàries, informant de les novetats a tots els participants del Banc de Temps.
 20. Banc de Temps inclou com a socis i sòcies totes aquelles persones que volen oferir un servei. El Banc de Temps serveix com a mitjà de contacte, però no es fa responsable de la qualitat dels serveis que es presten.
 21. Cada usuari/a es farà responsable de les seves accions, eximint, específicament, al Banc de Temps, a l’Ajuntament i a les entitats que en formen part de tota responsabilitat.
 22. Ni el Banc de Temps, ni l’Ajuntament de Premià de Mar, ni cap de les entitats que hi formen part, no es faran responsables directes, ni subsidiaris de cap perjudici que es pugui ocasionar en el transcurs dels intercanvis, així com dels possibles accidents i/o conseqüències.
 23. En el moment de la inscripció la persona haurà d’acceptar l’arbitratge, el Banc de Temps podrà intervenir, dins de les seves capacitats, en els conflictes entre els usuaris que no s’hagin pogut resoldre. La seva decisió sempre serà definitiva i sense possibilitat d’apel·lació, podent sancionar als usuaris, fins i tot amb la tramitació de la seva baixa com a soci o sòcia si fos necessari.
 24. En el cas que hi hagi alguna incidència que no es pugui resoldre entre les parts els socis i sòcies accepten la intervenció de la Secretaria del Banc del Temps en la seva mediació i resolució.
 25. Les despeses originades pels serveis (materials, ingredients, benzina,… seran sempre a compte de la persona que ho sol·licita.
 26. El bon funcionament del Banc de Temps es basa en la confiança. L’usuari del Banc de Temps i la mateixa Secretaria es comprometen a respectar la privacitat i guardar la màxima confidencialitat sobre les dades personals dels altres usuaris, de mantenir les cites que s’acordin amb altres usuaris o usuàries o d’avisar com a mínim amb un dia d’antelació de la impossibilitat de fer-ho, i s’han de responsabilitzar de les ofertes de serveis que han fet al Banc de Temps. Un usuari/a pot arribar a ser expulsat per incompliment d’aquest requisit.
 27. Els socis i sòcies del Banc de Temps tenen el dret a ser valorats i tractats amb dignitat, cura i respecte, independentment de la seva religió, creences o pertinença política.
 28. La persona que ofereix la demanda es compromet a ser respectuós amb els costums de la casa (no fumar, no beure, no drogues …), acceptar diners ni propines mentre està oferint el servei. En el cas de passar, és raó per a l’expulsió automàtica.
 29. El soci i sòcia del Banc del Temps cedeix els drets sobre la seva imatge, a la secretaria del Banc del Temps, per la utilització de fotografies realitzades en el transcurs de les trobades i/o reunions per butlletins, pàgines web, etc. En cas de no voler cedir els drets d’imatge ho haurà de comunicar a la Secretaria i signar el document pertinent.
 30. El contingut de la informació personal dels usuaris és confidencial i no està permesa la seva difusió i utilització per altres fins que no siguin els propis del Banc de Temps.
 31. Les persones inscrites al Banc de Temps es comprometen a acceptar i complir aquestes normes de funcionament i l’incompliment de les mateixes pot ser causa d’expulsió.

Condicions d’ús

REQUISITS PER ACCEDIR AL BANC DE TEMPS

 1. Ser major d’edat, amb plena capacitat legal d’obrar i que no estiguin subjectes a cap limitació per l’exercici del dret associatiu i tinguin interès pels fins del projecte.
 2. Que visquin, treballin o tinguin una vinculació familiar o de residència a Premià de Mar. (Les sol·licituds que no entrin dins d’aquest paràmetres seran avaluades per la Secretaria del Banc de Temps de Premià de Mar)
 3. S’ha d’oferir i demanar com a mínim un servei perquè la sol·licitud sigui vàlida.

DRETS I DEURES DELS PARTICIPANTS

 1. Els participants del Banc de Temps tenen el deure de respectar la privacitat i confidencialitat que els altres socis i sòcies desitgin, de mantenir les cites que acordin amb altres usuaris o usuàries o d’avisar com a mínim amb un dia d’antelació de la impossibilitat de fer-ho, i s’han de responsabilitzar de les ofertes de serveis que han fet al Banc.
 2. Els socis i sòcies del Banc de Temps tenen el dret a ser valorats i tractats amb dignitat, cura i respecte.
 3. També tenen dret a poder guardar el seu crèdit per usar-lo més endavant, sempre que no s’incompleixin les normes del Banc.

PUNTS IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE

 1. El Banc de Temps una xarxa d’intercanvi entre persones residents al municipi o vinculades en ell.
 2. No es tracta d’un projecte de voluntariat, ja que l’intercanvi es remunera amb temps.
 3. Tots els serveis tenen el mateix valor, independentment del servei que s’ofereixi o es rebi.
 4. Cada intercanvi com a mínim suposarà el pagament d’una hora.
 5. El Banc de Temps és una eina de suport i sociabilitat, però no substitueix un lloc de treball, o un servei que hagi de donar l’administració. No s’estableix en cap cas una relació laboral, amb l’Ajuntament de Premià de Mar, Banc de Temps, Secretaria+, ni entitats que en formen part.

El Banc del temps és or per tu i pels altres!!!

Secretaria Banc del Temps

Un grup de socis i sòcies s’encarreguen de portar la Secretaria del Banc de Temps. Les seves tasques són les següents:

 • Atendre veïns i veïnes.
 • Entrevistar usuaris.
 • Dinamitzar activitats.
 • Gestionar la plataforma.
 • Organitzar trobades.
 • Participar en les reunions de coordinació.

On ens podeu trobar?

CENTRE CÍVIC DE PREMIÀ DE MAR: C/ de l’Esperança, 19. 1a planta

Dilluns  de 16 a 19 h i Dimecres  de 9.30 a 12.30 h

bancdetemps@premiademar.cat

93 741 74 31